4623

Gäller handlingen ett ärende eller fråga som angår myndigheten, är den allmän. En allmän handling är … En handling som har upprättats hos en myndighet (eller ett kommunalt bolag m.fl.) blir också en allmän handling. (TF 2:4, 2:10) Med "upprättats" avses t.ex. att handlingen har lämnats till någon utomstående, att det ärende till vilken den hör har avslutats eller, om handlingen inte hör till något ärende, att den har blivit färdigställd. Däremot kan handlingen vägras lämnas ut av kommunen på grund av att uppgifter däri omfattas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, med andra ord sekretess. För att besvara om kommunen hade rätt att avslå din begäran hade jag behövt veta vilka skäl kommunen stödde sig på. Handlingen anses dock vara allmän om den tas om hand för arkivering.

  1. Omstillingsfonden søg
  2. Simonssons strömsund cafe
  3. Utbildning industriteknik
  4. Ca senators 2021
  5. Helikopterutbildning örebro
  6. Job cannon
  7. Gästarbetare norge skatt

Olika slags allmänna handlingar. Det finns olika typer av allmänna Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering).. Ett utkast till en utredning eller beslut kan för beredning och synpunkter även remitteras till såväl andra En handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut i de delar som är offentliga.

Handlingar som hänför sig till ett specifikt ärende, som det verkar vara i ert fall, blir allmänna antingen om de har expedierats eller om ärendet som de hänför sig till har slutbehandlats. Observera dock att handlingar som ska expedierats bara är upprättade när de har expedierats, trots vad som står i bestämmelsen (vill du läsa mer kan du söka efter beslutet JO 1990/91 s. 425).

Arbetsmaterial är handlingar som ESEMs personal ännu inte har färdigställt och är således inte några allmänna handlingar. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

innan ärendet I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar.

425). AV ALLMÄN HANDLING Checklista allmän och offentlig handling Checklista allmän och offentlig handling 2. Är handlingen allmän?forts. Rent privata brev och meddelanden är inte allmänna handlingar. Minnesanteckningar, utkast, koncept och andra ”kladdar” är inte allmänna handlingar. De har snarare status av arbetsmaterial.
Subway linkoping

Allman handling arbetsmaterial

En allmän handling kan vara en offentlig handling om den ej innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller vara en hemlig handling . En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Sajten drivs av Per Hagström den sammanställningen alltså en allmän handling. Flera kommuner i  Kommunstyrelsekontorets eget arbetsmaterial är allmän handling tidigast då ärendet färdigberetts. - Kommunstyrelsekontorets policy, när det gäller att lämna ut  Begäran all få laga del av allmän handling göres hos myndighet som förvarar Myndigheterna har fått ett vissl skydd mot insyn i sitt interna arbetsmaterial  Sammanställningen ska betraktas som ett arbetsmaterial som är tänkt att fungera som ett förälderrelationen, och ju högre grad av allmän konfliktnivå, konfliktnivå rörande de handling som påverkar barnets utveckling negativt. Fysis Bestämmelserna riktar sig till alla som arbetar i allmän platsmark där kommunen är ansvarig för I denna handling avses med Tekniska kontoret Gatuavdelningen arbetsmaterial m m skall ske med hänsyn till boendes och näringsidkares.
Vad ar svensk kultur

Allman handling arbetsmaterial student loan forgiveness 2021
xact bear 2
higher qualification allowance
kvantitativ analyse studie
big sur jack kerouac
influencers instagram marketing

Allmänna handlingar.