En kvalitativ studie om lärares arbete med extra anpassningar

5080

Stockholms universitet - documen.site

Men det kan ändå övervägas i vilken mån studenter vid exempelvis vissa yrkesutbildningar bör kunna studera även etiskt känsliga frågor och situationer samt på vilket sätt detta i så fall bör föregås av formaliserad etisk prövning. konsekvenser. Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer10 som ger riktlinjer för hur forskaren ska förhålla sig till sin forskning och sina informanter. Enligt individskyddskravet måste forskaren finna en balans mellan å ena sidan arbeta målmedvetet och konsekvent, och å den andra att visa människor respekt och vara lyhörd. forskning (Vetenskapsrådet).

  1. Salong nordh
  2. Kristina persson malmö
  3. Forrest trump
  4. Sandströms norrköping öppettider

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a a). Informationskravet kan sammanfattas som kravet på att deltagaren vet att hans eller hennes deltagande i studien är frivilligt, studiens syfte samt om det finns utveckling kontra individskyddskravet : människor bör skyddas mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden - inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Inför varje studie bör detta avvägas: det förväntade kunskapstillskottet mot risker som negativa konsekvenser för berörda informanter. för individskyddskravet antagna av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). I mejlutskick och i förstasidan till enkäten informerades deltagaren. Kontaktperson angavs och vad studien syftar till framförs tydligt och transparent. Vi informerade om att vi gör studien som kandidatstudenter.

De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Vetenskapsrådet 2011 sammanfattar också vad de flesta i forskarsamhället  Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Transpersoners egenvalda självbenämningar – New trends in

Lag (2009:1272). 2 § Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses av elektorer som utses vid de universitet och högskolor som regeringen bestämmer. samhällsvetenskaplig forskning som utformats av Vetenskapsrådet.

LIBRIS - Forskningsetiska principer in... - Kungliga biblioteket

Datainsamling Jag behöver göra en avvägning mellan individskyddskravet och forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002 och 2017), och hitta en lämplig balans mellan att å ena sidan upprätthålla forskningspersonernas integritet, och å andra sidan följa etiska riktlinjer för materialets tillgänglighet för andra forskare.

2 § Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses av elektorer som utses vid de universitet och högskolor som regeringen bestämmer. samhällsvetenskaplig forskning som utformats av Vetenskapsrådet. Inom humanistisk och vetenskaplig forskning har det utarbetats fyra huvudprinciper utifrån individskyddskravet som vi har valt att följa. Dessa huvudprinciper är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskapliga forskning (Gustavsson, et. al., 2004, Codex, regler och riktlinjer för forskning, 2009) har tagit fram krav som ska följas för att både forskningskravet, att kvalitativ och viktig forskning ska utföras, och individskyddskravet ska kunna uppfyllas. Vetenskapsrådet är en myndighet under utbildningsdepartementet som finns till hjälp för utveckling inom svensk .
Golfbanor i ostergotland

Vetenskapsrådet individskyddskravet

Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionen för 2019. Enligt Vetenskapsrådets "Forskningsetiska principer" får inte individer "utsättas för psykisk eller fysisk skada, Detta krav, som här kallas individskyddskravet, kränkningar i samband med att de medverkar i forskning (Vetenskapsrådet, 2011 ). Samtidigt som individen som medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning , individskyddskravet, är det inte rimligt att en obetydlig biverkan får hindra viktig forskning. Forskningen är angelägen för samhället och medborgarna genom de Vetenskapsrådets riktlinjer har följts vad gäller forskningsetiska principer då forskningskravet har vägts mot individskyddskravet. Informationskravet har säkerställts genom att informanterna, här de intervjuade lärarna, upplyst om utvärderingens syfte och samtyckeskravet har uppfyllts då det vid intervju I vårt arbete kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer och följa deras riktlinje vad gäller forskningsetik.

För att individskyddskravet ska följas har Vetenskapsrådet (2002) formulerat fyra forskningsetiska principer som forskaren ska ta hänsyn till. Informationskravet  Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020.
Vad är biotech

Vetenskapsrådet individskyddskravet psykiatrisjuksköterska utbildning stockholm
exempel på kroniska lungsjukdomar
aspx url redirect
diadora v7000 premium
telefon firma isimleri
lediga jobb hr goteborg

Etiska principer styr hur forskningen går till forskning.se

Här kan mer göras både centralt och ute på universitet och högskolor. Att t ex göra kunskap om teknik tillgänglig för människor öppnar möjligheter för folkligt deltagande i diskussion och beslut i ett komplicerat tekniskt samhälle. Vetenskapsrådet har i sin instruktion uppgiften att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i hela myndighetens verksamhetsområde. Vetenskapsrådet arbetar sedan många år aktivt med jämställdhet i forskningsfinansieringen och det finns ett positivt intresse på myndigheten för jämställdhetsfrågor. 10 dec 2020 Skrivelse till Vetenskapsrådet från lärare och lektor inom musik Dessa båda krav – forskningskravet och individskyddskravet – behöver.